Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Zenyouisme Artikel 1 Algemeen

1.1 Op alle door Zenyouisme gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Zenyouisme aan cliënten en/of opdrachtgever inzake onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.

1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Zenyouisme zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
1.4 Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de cliënt en/of opdrachtgevers een exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld op www.eqfit.nl. Door akkoord te gaan met of door betaling van de Zenyouisme diensten verklaart de cliënt en/of opdrachtgever de voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.6 Zenyouisme behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 Contract

2.1 Zenyouisme biedt trainingen, opleidingen (partnership), teamontwikkeling en overige diensten aan. Overzichten hiervan zijn terug te vinden op de website en op overige documentatie.
2.2 Cliënten onder de 18 jaar dienen schriftelijke toestemming te hebben van hun ouders.

2.3 Bij trainingen voor minderjarigen willen we ook dat de ouders voor een eventuele training openstaan.
2.4 De directie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een Zenyouisme opdracht met cliënt/opdrachtgever te beëindigen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of wangedrag, zonder dat restitutie van betaalde bedragen verschuldigd is.
2.5 Door akkoord te gaan met de diensten van Zenyouisme, door betaling van verschuldigde bedragen, en aanwezig te zijn op de eerste sessie/lesdag is de cliënt/opdrachtgever/cursist betaling plichtig voor de complete dienst en zal tussentijdse beëindiging niet zorgen voor restitutie van betaalde bedragen.
2.6 De opdrachtgever verklaart dat hij/zij een afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt, want anders wordt de training extra in rekening gebracht.

Artikel 3 Beëindiging Zenyouisme diensten

3.1 Tijdelijke beëindiging van een Zenyouisme dienst (bv. i.v.m. vakantie/omstandigheden) is alleen mogelijk in overleg met de Zenyouisme trainer. 3.2 Langer durende belemmering om het traject of opdracht niet te kunnen volgen wegens ziekte of ongeval kan bij de Zenyouisme trainer gemeld worden met het verzoek deze diensten op te schorten.
3.3 De Zenyouisme diensten zijn persoonsgebonden en zijn daarom niet overdraagbaar aan anderen met uitzondering van Zenyouisme Family.

Artikel 4 Diensten

4.1 Zenyouisme zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet – en regelgeving uit te voeren.
4.2 Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren diensten kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Cliënt/opdrachtgever/cursist is gehouden om de overeengekomen betalingen binnen de betalingstermijn aan Zenyouisme te voldoen.
5.2 Kosten welke verschuldigd zijn, kunnen eenzijdig door Zenyouisme worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren.
5.3 Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, houden wij ons het recht voor om de Zenyouisme diensten te beëindigen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.4 Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 euro worden verhaald. De Zenyouisme diensten zullen op grond hiervan door Zenyouisme worden beëindigd.
5.5 De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van Zenyouisme is 7 dagen na factuurdatum, en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Tevens kan er door Zenyouisme een voorafbetaling worden gevraagd.

Artikel 6 Orde/Instructievoorschriften

6.1 Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de opleiding/traject/opdracht of overige diensten van Zenyouisme. Gebruik van dergelijk middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de Zenyouisme diensten.
6.2 U dient zich te houden aan de door Zenyouisme gegeven instructies.
6.3 Bij overtreding van deze instructies is Zenyouisme gerechtigd de
Zenyouisme diensten per direct te beëindigen zonder restitutie van de kosten.

Artikel 7 Klachten en Aansprakelijkheid

7.1 Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt/opdrachtgever/cursist, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt/opdrachtgever/cursist dient Zenyouisme zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een klacht.
7.2 Zenyouisme is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
7.3 De cliënt/opdrachtgever/cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolge van de beoefening van de sport kan ontstaan, voor eigen risico’s neemt. Tevens zal de cliënt Zenyouisme vrijwaren van bemoeienis van derden in deze.
7.4 Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden is Zenyouisme niet aansprakelijk.
7.5. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de resultaten niet gegarandeerd zijn en dit mede afhangt van persoonlijke inzet.

Artikel 8 Gezondheidsverklaring

8.1 De cliënt/opdrachtgever/cursist verklaart door akkoord te gaan met de Zenyouisme diensten niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak waardoor deelname aan het traject/ de opdracht medisch onverantwoord zou zijn, en zal altijd voor aanvang van het traject/opdracht lichamelijke bijzonderheden en/of gebruik van medicatie melden aan de betreffende Zenyouisme trainer.

Artikel 9 Openingstijden en locaties

9.1 Zenyouisme behoudt zich het recht voor om dagen/tijden en/of locaties te wijzigen.
9.2 Op officiële en erkende feestdagen en in vakanties is Zenyouisme gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 10 Geheimhouding en privacy

10.1 Zenyouisme zal elke informatie die via traject/opdracht verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.
10.2 Zenyouisme zal een dossier van al haar cliënt/opdrachtgever bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacyregelgeving van toepassing.
10.3 Zenyouisme doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar cliënten en/of opdrachtgevers te beschermen.

Artikel 11 Kwaliteitsgarantie (alleen voor particuliere opdrachtgevers)
11.1 Zenyouisme biedt een kwaliteitsgarantie. Mocht de client direct na afloop van de eerste sessie niet tevreden zijn en dit bij de trainer aangeven, wordt het bedrag van de resterende sessies binnen 14 dagen teruggestort. De keus om het traject te beëindigen kan dus enkel direct na afloop van de eerste sessie.

Annuleringsvoorwaarden Zenyouisme opleidingen (met vaste lesdagen)

12.1 Opleidingen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 6 weken voor aanvang.
12.2 Indien na dit tijdstip de reservering voor de opleiding wordt geannuleerd, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

– 60% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 4 weken voor de startdatum.
– 70% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 3 weken voor de startdatum.

– 80% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum.
– 100% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 1 week voor de startdatum.

Schuiven naar boven